Nabór do Pracowni Opowieści

96-1024x682Ogłaszamy nabór do projektu Młodzieżowa Pracownia Opowieści!
Masz 14, 15, 16 lat? Lubisz pisać i robić zdjęcia? Nie boisz się rozmów po angielsku?
Chciałbyś pojechać na Islandię? Weź udział w MPO!

Przyślij nam tekst i zdjęcie, a jeśli zostaniesz zakwalifikowany, zaprosimy Cię do udziału w warsztatach literacko-fotograficznych prowadzonych przez naszych ekspertów, trwających od września 2015 do stycznia 2016.

REGULAMIN NABORU KONKURSOWEGO
DO PROJEKTU „MŁODZIEŻOWA PRACOWNIA OPOWIEŚCI”

1. Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator polsko-islandzkiego projektu „Młodzieżowa pracownia opowieści” (dalej zwanego „Projektem”) ogłasza nabór na warsztaty projektowe.
2. „Młodzieżowa pracownia opowieści” to seria pięciomiesięcznych warsztatów i prezentacji artystycznych dla młodzieży z Wrocławia i Reykjaviku, która po selekcji w czerwcu 2015r. odbywać się będzie w okresie od września 2015r. do stycznia 2016r. (minimum 3 godziny tygodniowo).
3. Projekt jest częścią szerszego programu na rzecz odnowy kultury opowiadania, której wartość polega na tworzeniu i pogłębianiu relacji społecznych poprzez wymianę doświadczeń i ekspresję indywidualnej oraz kolektywnej kreatywności. W trakcie zajęć, przy współpracy doświadczonych pedagogów i specjalistów z dziedziny literatury i fotografii, uczestnicy we Wrocławiu i Reykjaviku tworzyć będą osobiste wypowiedzi artystyczne, które zostaną następnie przedstawione w Polsce i Islandii, zaprezentowane na wystawie podsumowującej projekt oraz opublikowane w dwujęzycznym wydawnictwie.
4. Jednym z elementów warsztatów jest co najmniej 3-dniowy wyjazd uczestników Projektu na Islandię w październiku/listopadzie 2015r., którego koszty (ceny biletów lotniczych oraz noclegu na Islandii) pokrywa Organizator Projektu.
5. Organizator Projektu gwarantuje sobie prawo zaproszenia do wyjazdu na Islandię wybranych uczestników projektu.
6. Program, aktualne informacje i szczegóły Projektu dostępne są na stronie internetowej: www.opowiesci.org
7. Nabór skierowany jest do młodzieży w wieku 14-16 lat zainteresowanej literaturą i fotografią oraz posługującej się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim.
8. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w Projekcie wraz z zaakceptowanym przez nich planem oraz regulaminem zajęć warsztatowych.
9. Organizator wybierze uczestników warsztatów w ramach konkursu na najlepszą pracę składającą się z tekstu oraz fotografii przedstawiającą opowieść/historię.
10. Zgłoszenia zawierające prace (tekst + zdjęcie) osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach można przesyłać do 20 czerwca 2015r. na adres: pracownia@opowiesci.org
11. Nadesłana praca powinna mieć charakter autorski i musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu).
12. Rozpatrywane będą zgłoszenia konkursowe przesłane tylko w języku polskim.
13. Warsztaty w ramach projektu będą odbywać się w języku polskim i angielskim.
14. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu.
15. Udział warsztatach projektowych jest bezpłatny. Organizator zapewnia niezbędne materiały oraz koszty wydruków i publikacji. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów noclegu i dojazdu uczestników w trakcie realizacji warsztatów we Wrocławiu.
16. Osoby biorące udział w warsztatach muszą posiadać własny cyfrowy aparat fotograficzny.
17. Przysyłając zgłoszenie uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłana praca jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
18. Jeden autor może zgłosić do konkursu jedną pracę.
19. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.
20. Oceniając nadesłane prace, Organizator weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na sposób ujęcia tematu.
21. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze 15 uczestników warsztatów projektowych. Ogłoszenie nazwisk zakwalifikowanych do udziału w pracowni osób nastąpi do 10 lipca 2015r. na stronie internetowej www.opowiesci.org
22. Wszystkie prace, które zostaną wytworzone w ramach warsztatów przez uczestników zostaną utrwalone cyfrowo i zdeponowane w Magazynie Opowieści prowadzonym przez Organizatora, a wybrane zostaną zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się we Wrocławiu przed końcem kwietnia 2016r.
23. Do każdej pracy artystycznej wytworzonej przez Uczestnika w ramach warsztatów, każdy Uczestnik przekaże na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe (licencja niewyłączna, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), co oznacza zgodę na jej publikację na stronach internetowych i w materiałach (publikacje drukowane, wystawa) Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia.
24. Organizatorem Młodzieżowej Pracowni Opowieści jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji z siedzibą przy ul. Rymarskiej 10/3, 53-206 Wrocław.
25. Projekt realizowany jest w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu oraz ze środków krajowych.

EEA_grants_White@4x
mkidn_01_cmyk