Projekt MOVE

Projekt MOVE

Celem projektu MOVE było mapowanie i przetwarzanie różnorodnych aspektów migracji ekonomicznej w społeczności europejskiej, oraz kształcenie
odbiorców w tym właśnie temacie. Koncentrowaliśmy się na migracji z powodów zarobkowych, próbując zmapować ten proces; jako punkt wyjścia wybraliśmy rok 1989, rok kluczowych zmian w Europie. Projekt MOVE skupiał się na doświadczeniu jednostki związanym z migracją ekonomiczną, dlatego częściej niż analizować temat na poziomie socjologicznym, woleliśmy koncentrować się na problemach napotykanych przez jednostkę.
Zasięg projektu obejmował kilka dziedzin artystycznych i edukacyjnych. Artystyczne rezultaty projektu to: materiał audiowizualny z autentycznymi
historiami, przetworzony w formie artystycznej (opowieści osób zmuszonych do opuszczenia ojczyzny, by znaleźć pracę, a także osobiste doświadczenia tych, którzy w trakcie swoich podróży napotkali różnice kulturowe, zetknęli się z ksenofobią, rasizmem, stereotypami społecznymi, odizolowaniem od rodziny); audiowizualny projekt „I’m Never Coming Back Again” stworzony przez TAK, trailer Ludzkiej Biblioteki dotykający miejsca uchodźców w krajach Europy Środkowej i tego, jak są akceptowani przez resztę społeczności; dyskusja z udziałem mówców pochodzenia tureckiego lub z tureckim dziedzictwem, będących częścią społeczeństwa niemieckiego; czeski przekład „Cesarza Ameryki” Martina Pollacka, wystawa „Herzlich Willkommen”.
W projekcie MOVE realizowaliśmy również serię spotkań – sesji gotowania,mającej pokazać różne powody prowadzące do migracji politycznej i stworzyć obraz Europy jako miejsca interesującego i kulturalnie zróżnicowanego. W serii sesji gotowania uczestnicy projektu (oraz zaproszona publiczność) mieli okazję poznać interesujące szczegóły dotyczące tradycji i współczesnej kultury europejskich krajów uczestniczących. W trakcie tych sesji zbieraliśmy również materiał audiowizualny dla dokumentu radiowego We Move.
TAK wyprodukował dokument „Nigdy już do was nie wrócę” – historię polskiego pisarza rozważającego emigrację. Tematy: trudna sytuacja materialna, brak uznania społecznego, brak perspektyw rozwoju i możliwości rozwoju kreatywności. Kontrapunkt dla pisarza to rozmowy z innymi artystami, którzy wyemigrowali. 30 min., napisy. Artyści: Pola Dwurnik, Janusz Rudnicki, Krzysztof Niewrzęda, Grażyna Plebanek, Przemek Witkowski. Kręcony w Berlinie, Liechtensteinie, Warszawie, Wrocławiu.

O filmie:
Dokument opowiada historię polskiego pisarza, który zastanawia się nad emigracją. Trudna sytuacja materialna, brak społecznego uznania, brak perspektyw rozwoju i niemożność realizacji pasji twórczej w obliczu niemal nieograniczonej swobody podróżowania i zarobkowania za granicą zmuszają go do rozważenia wyjazdu z kraju na stałe. Kontrapunktem dla rozważań głównego bohatera są rozmowy z artystami, którzy już wyemigrowali. Ich doświadczenia pokazują skomplikowaną perspektywę i wielowymiarowy kontekst, w którym swoją decyzję będzie musiał podjąć główny bohater. Film trwa 30 minut i jest pokazywany z tłumaczeniem (z napisami). O swoich doświadczeniach opowiadają m.in. Pola Dwurnik, Janusz Rudnicki, Krzysztof Niewrzęda, Grażyna Plebanek i Przemek Witkowski. Zdjęcia powstawały m.in. w Berlinie, w Liechtensteinie, w Warszawie i we Wrocławiu. Film przygotował zespół Towarzystwa Aktywnej Komunikacji (www.tak.net.pl).

ENGLISH VERSION:

The MOVE project was aimed at mapping and processing various aspects of economic migration in the European community, and at educating the general public about the topic. We focused on migration for economic reasons, striving to map the process; as our starting point, we selected the year 1989, a year of crucial changes in Europe. The MOVE project focused on the individual’s experience connected to economic migration, so rather than mapping the issues on sociological level, we attempted to concentrate on the problems encountered by the individual.
The scope of the project covered a number of artistic and educational fields. The project’s artistic outcomes are as follows: audiovisual material with authentic testimonies, to be processed in an artistic form (testimonies from people forced to leave their homes in order to find work, the personal experience of those who, during their travels, had issues with cultural differences, e.g. xenophobia, racism, social stereotyping, or family seclusion); the audiovisual project I’m Never Coming Back by TAK, a trailer for the Human Library about the position of refugees in Central European countries and how they are accepted by the rest of the community; a panel of speakers of Turkish nationality or with Turkish heritage who are part of the German society; the Czech translation of Kaiser von Amerika [The Emperor of America] by Martin Pollack; the “Herzlich Willkommen” exhibition.
The MOVE project also included the Cooking Show series, which attempted to present the different reasons leading to economic migration, and to paint a picture of Europe as an interesting and culturally diverse place. In a series of public cooking sessions, those participating in the project (as well as the general public) had an opportunity to learn interesting details about the traditions and contemporary cultures of participating European countries. Throughout these events, we also collected audiovisual material for the We Move radio documentary.
TAK produced a doc “I’m Never Coming Back Again”: story of a Polish writer considering emigration. Themes: difficult financial situation, lack of social recognition, no perspective for development, being unable to realize creativity. The counterpoints for the writer are conversations with other artists who had already emigrated. 30 min, subtitles. Artists: Pola Dwurnik, Janusz Rudnicki, Krzysztof Niewrzęda, Grażyna Plebanek and Przemek Witkowski. Shot in Berlin, Liechtenstein, Warsaw, Wroclaw.

About the film:
The documentary tells the story of a Polish writer who is considering emigration. Difficult financial situation, lack of social recognition, no perspective for development and being unable to realize creative passion (as well as almost unlimited freedom of traveling and working abroad) make him consider the possibility of leaving his home country for good. The counterpoints for the thoughts of the main character are conversations with other artists who had already emigrated. Their experience presents the complicated perspective and multidimensional context of the decision that will have to be made by the central character. The film duration is 30 minutes and it will be shown with translation (subtitles). Artists speaking about their experience are – among others: Pola Dwurnik, Janusz Rudnicki, Krzysztof Niewrzęda, Grażyna Plebanek and Przemek Witkowski. The film was shot in Berlin, Liechtenstein, Warsaw, Wroclaw and other locations.

Finansowane przez / Supported by:
logo 1
 
 
 
 
 
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Niniejsza publikacja i materiały projektu odzwierciedlają wyłącznie poglądy autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacjach projektu.
This Project has been funded with support from the European Commission in the frame of Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partnerzy projektu:
logo_VM.indd

logo 3

logo 4

pobrane
logo 6